ایمپلنت دندان با بیهوشی و انواع روش های بیهوشی و مزایایی آن ها